หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
Integrity & Transparency Assessment : ITA Chiang Mai Province, FY 2017

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
บริหารจัดการที่ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 10 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่เข้าร่วมโครงการฯและนำผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของ อปท. 2.เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 3,เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและความโปร่งใสยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวาระมหาดไทยสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย

ลักษณะโครงการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณและดำเนินการประเมินฯ จำนวน 211 หน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ขอความร่วมมือสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (5 ดัชนี) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th