หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Assessment of Integrity and Transparency of the Local Administration’s Implementations: Lunphun Province, Fiscal Year 2015

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
บริหารจัดการที่ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 5 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ (ที่ปรึกษา) , จาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. นางอรกานต์ ไชยยา (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. นางสาวอุษา ยาสิทธิ์ (ผู้ช่วยวิจัย)

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

  1. การนำไปพัฒนา/แก้ปัญหา : เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่เข้ารับการประเมิน รวมทั้งประกาศคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณะ เพื่อยกระดับการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในระยะต่อไป 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนำไปสู่การพัฒนาในระบบการดำเนินงานในองค์กร 3.เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญและ ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น
 

ภาพประกอบโครงการ (237 KB)

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (5787 KB)
ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมโครงการฯและนำผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของ อปท. 2.เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 3,เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและความโปร่งใสยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวาระมหาดไทยสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย

ลักษณะโครงการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำผลของการประเมิน และข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมถึงการกำหนดนโยบายการบริหารงาน อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส นำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป (คณะผุ้วิจัย: ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ,ผศ. ลำปาง แสนจันทร์ ,อรกานต์ ไชยยา, อุษา ยาสิทธิ์ ,สิริรัตน์ ชนะญาติ )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่เข้ารับการประเมิน รวมทั้งประกาศคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณะ เพื่อยกระดับการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในระยะต่อไป 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนำไปสู่การพัฒนาในระบบการดำเนินงานในองค์กร 3.เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญและ ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th