หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำสูตร 10-5-5 และ 3-9-9 ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสด แตงโม กระเทียม กะหล่ำปลี พริกหนุ่ม และมะเขือเทศ
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
  4. นางปณิตา บุญสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาความสามารถในการลดอัตราให้ปุ่ยเคมีทางดินเมื่อใช้ปุ่ยเคมีชนิดน้ำ 2 สูตร คือ 10-5-5 และ 3-9-9 ในการปลูกพืชผัก 6 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลืองฝักสด พริกหนุ่ม มะเขือเทศ กะหล่ำปลี กระเทียม และแตงโม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th