หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการทำไร่หมุนเวียนบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น (ปีที่ 1)
Agrobiodiversity management in Rotational Shifting Cultivation for Food Security and Local Germplasms In situ Conservation.

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาระบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการผลิตกาแฟอาราบิก้า เพื่อศึกษาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม ต่อการจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนบนพื้นที่สูง ในการจัดการระบบการเพาะปลูก และการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ของเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตและการอนุรักษ์ ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ

ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีผลผลิตพืชที่หลากหลาย มีพืชพรรณชนิดต่างๆ สำหรับการบริโภคและเหลือพอที่จะขายเป็นรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพันธุ์พืชเหล่านั้นของชาติไปพร้อมกัน
2. ได้ชนิดพืชทั้งล้มลุกและยืนต้นที่สามารถนำมาปลูกร่วมในแปลงกาแฟที่ทำการผลิตอยู่เดิม โดย ไม่มีผลกระทบต่อพืชที่ปลูกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตได้หลากหลายชนิด
4. มีความหลากหลายของพืชในแปลงปลูกของเกษตรกรมากขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th