หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการปลูกกาแฟอาราบิก้าเพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตและการอนุรักษ์พันธุ์พืชบนพื้นที่สูง (ปีที่ 1)
Biodiversity Management in Arabica Coffee Based Systems For Security Production and Highlands Plants

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพื่อศึกษาระบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการผลิตกาแฟอาราบิก้า เพื่อศึกษาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม ต่อการจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนบนพื้นที่สูง ในการจัดการระบบการเพาะปลูก และการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ของเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตและการอนุรักษ์ ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ

ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีผลผลิตพืชที่หลากหลาย มีพืชพรรณชนิดต่างๆ สำหรับการบริโภคและเหลือพอที่จะขายเป็นรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพันธุ์พืชเหล่านั้นของชาติไปพร้อมกัน
2. ได้ชนิดพืชทั้งล้มลุกและยืนต้นที่สามารถนำมาปลูกร่วมในแปลงกาแฟที่ทำการผลิตอยู่เดิม โดย ไม่มีผลกระทบต่อพืชที่ปลูกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตได้หลากหลายชนิด
4. มีความหลากหลายของพืชในแปลงปลูกของเกษตรกรมากขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th