หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคั่วบดของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
Decision on Being Member of Roasted Coffee Producer Group of Arabica Coffee Farmers in Thepsadet Sub-district, Doisaket District, Chiang Mai Provine

หัวหน้าโครงการ นายถาวร สุภาวงศ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายถาวร สุภาวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  7. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคั่วบดของ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบีก้า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้เข้าร่วมกลุ่มและไม่เข้าร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคั่วบด
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มผลิตกาแฟคั่วบด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th