หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการความหลากหลายของพืชปลูกในระบบการผลิตกาแฟอราบิก้าเป็นพืชหลัก
Plants Diversity Management in Arabica Coffee Based on Production Systems

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ศึกษาความหลากหลายของพืชในระบบแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าของเกษตรกร เพื่อหาพืชที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมในระบบแปลงปลูกกาแฟ ศึกษาข้อมูลการผลิตพืชและการจัดการในระบบแปลงปลูกกาแฟ ตลอดจนเขื่อนไขและปัญหาในการผลิต

ลักษณะโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อมูลการจัดการพืชในแปลงกาแฟ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th