หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแปลงปลูกกาแฟอาราบีก้าโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อคุณภาพของกาแฟและความปลอดภัยของผู้บริโภค (ปีที่ 1)
Application organic fertilizer and bio fertilizer replacement chemical fertilizer on Arabica coffee production for food security and coffee quality

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อนำไปสู่ขบวนการการผลิตกาแฟอราบีก้า ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ในการลดต้นทุนการผลิตกาแฟและลดอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงของประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th