หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการที่หลากหลายภายใต้ทรงพุ่มสวนลิ้นจี่บนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มรายได้เสริม
Diversity Management under Full Canopy of Highland Litchi for Cash

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) ทดลองปลูกพืชล้มลุกและยืนต้นแซมในสวนลิ้นจี่ที่ทรงพุ่มเต็มพื้นที่ (full canopy)
(2) ศึกษาพฤติกรรมการออกดอกติดผลของลิ้นจี่ ผลกระทบของพืชแซมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกติดผลของต้นลิ้นจี่ ที่ปลูกในระดับความสูงจากน้ำทะเลต่างกัน
(3) ศึกษามูลค่าของพืชแซมในแง่อาหาร สมุนไพร การประดับ และศักยภาพการจำหน่ายเป็นพืชเงินสด
(4) ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของเกษตรกรจากระบบการปลูกพืชแซมในสวนลิ้นจี่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th