หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสถานการณ์การผลิตและคุณภาพของกาแฟอราบีก้า ในพื้นที่เพาะปลูกเขตภาคเหนือของประเทศไทย
Coffec Production and Quality of Arabica Coffee in Northern Part of Thailand

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 31 มกราคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นายประเสริฐ ทองคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การผลิต ได้แก่ พื้นที่การเพาะปลูก ผลผลิตที่ผลิตได้ ผลผลิตต่อไร่ ราคาผลผลิต กาแฟอาราบิก้าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2548/49 เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2547/48
2. เพื่อศึกษาถึงสถานภาพพื้นที่เพาะปลูก ลักษณะการปลูก การดูแลรักษา วิธีการทำสารกาแฟ ที่ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามต้องการของตลาด
3. เพื่อศึกษาถึงการจำหน่าย ผลผลิตกาแฟของเกษตรกรในปัจจุบัน (พ.ศ.2548/49)
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับเกษตรกรผู้ปลูก ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟและผู้สนใจในการผลิตกาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพและสนใจสถานการณ์การผลิตกาแฟอาราบิก้าในปัจจุบัน (พ.ศ. 2548/49)

ลักษณะโครงการ

ศึกษาถึงสถานการณ์การผลิต ได้แก่ พื้นที่การเพาะปลูก ผลผลิตที่ผลิตได้ ราคาผลผลิต และคุณภาพของกาแฟจากแหล่งต่างๆ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ของฤดูกาลเพาะปลูกปี พ.ศ.2548/49

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นฐานข้อมูลให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟและผู้สนใจได้มีความเข้าใจต่อสถานการณ์การผลิตและคุณภาพของกาแฟอาราบีก้าในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจกาแฟอาราบีก้าในอนาคตต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th