หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการผลของวิธีการทำสารกาแฟที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของกาแฟอราบิก้า
(Effect of Difference Methods of Processing on Quality of Arabica Coffec)

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 31 ธันวาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ทดสอบคุณภาพของสารกาแฟทั้งทางกายภาพและการชงดื่มจากวิธีการทำสารกาแฟที่มีความแตกต่างกัน
2. นำกระบวนการในการทำสารกาแฟไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟเพื่อพัฒนาคุณภาพของสารกาแฟ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th