หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ
Insect diversity and its seasonal occurrence in Arabica coffee field of Nothern Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Eiselen-Foundation Ulm.
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาชนิดและความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าในจังหวัดทางภาคเหนือของไทย
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของแมลงในแต่ละฤดูกาลในรอบปี
3. เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูกต่อชนิดและจำนวนประชากรของแมลงในแปลงกาแฟอราบิก้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลชนิดและความหลากหลายของเแมลงทั้งแมลงศัตรูกาแฟ แมลงศัตรูธรรมชาติและ แมลงอื่น ๆ ที่พบในแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้าของภาคเหนือที่ทันสมัย ตรงกับสภาพปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในกาเฝ้าระวังและวางแผนการป้องกันกำจัดต่อไป
2. ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชนิดและจำนวนประชากรแมลงที่พบในรอบปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดการแปลงปลูกกาแฟ
3. ทราบผลของลักษณะทางนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อชนิด จำนวน และความหลากหลายของแมลง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th