หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รูปแบบการปลูกแบบหยอดเมล็ดและัพันธุ์กาแฟอราบีก้า ที่เหมาะสมในระบบเกษตรป่าไม้
Form of seeds dropping planting and Variety of Arabica Coffee Appropriate in Highland Agro forestry Systems

หัวหน้าโครงการ นายถาวร สุภาวงศ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายถาวร สุภาวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาการเจริญเติบโตของกาแฟอาราบีก้าที่นำมาปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ดที่มีวิธีการเตรียมเมล็ดที่แตกต่างกันในระบบเกษตร ป่าไม้บนที่สูง
2. เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่มีความเหมาะสมในการปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ดและการจัดการในการปลูกร่วมกับป่าไม้
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร, บุคลากรตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการผลิตกาแฟ อราบีก้าในระบบเกษตรป่าไม้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลงาานวิจัยที่ได้สามารถขยายผลนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบีก้าเพื่อเป็นการผลิตที่ยั่งยืน
2. ทำให้ทราบถึงวิธีการปลูก, การจัดการที่เหมาะสมและง่ายต่อการจัดการจัดการแปลงกาแฟ อาราบีก้าในระบบเกษตรป่าไม้บนที่สูง
3. ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบีก้าให้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง ซึ่งได้แก่ ดิน น้ำและป่าไม้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ระบบนิเวศน์ป่าไม้ไม่ถูกทำลาย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th