หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟโดยชีววิธีในระดับเกษตรกร
Biological control of Coffee Berry Borer (Hypothenemus hampei Ferr.) applicable in farmer's level

หัวหน้าโครงการ นางสาวนิธิ ไทยสันทัด
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาชนิดและชีววิทยาของเชื้อราที่เกิดกับมอดเจาะผลกาแฟตามสภาพธรรมชาติ
2. นำเชื้อรามาขยายพันธุ์ ศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนด้วยวิธีการง่าย ๆ และมีประสิทธิภาพดี
3. นำเชื้อราที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
4. พัฒนาวิธีการนำเชื้อราที่มีประสิทธิภาพดีกลับมาขยายพันธุ์และำนำไปใช้ใหม่เป็นวัฏจักรด้วยวิธีง่าย ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้ในระดับเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการพัฒนาเชื้อราที่ใช้ควบคุมมอดเจาะผลกาแฟที่เกษตรกรสามารถทำขึ้นใช้ได้เองโดยใช้เครื่องมือและวิธีการแบบง่ายสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ใช้เครื่่องมือซับซ้อน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th