หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเจริญเติบโตและคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม
Growth and Quality of Arabica Coffee Rust resistance Line

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่มีความเหมาะสมในการปลูกและการจัดการ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี
2. เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่ต้านทานหรือทนทานต่อโรคราสนิมได้ดี
3. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ได้สายพันธุ์กาแฟที่ดีสำหรับการปลูก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่คัดเลือก
2. สามารถคัดเลือกหรือระบุสายพันธุ์วที่มีความเหมาะสมต่อการปลูก
3. คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกในระบบต่าง ๆ และเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานหรือทนทานต่อโรคและแมลงศัตรู
4. ได้ต้นพันธุ์กาแฟที่มีลักษณะทรงต้นดี ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี เหมาะสมสำหรับการปลูกในระบบทั้งในร่มเงาาและกลางแจ้ง เพื่อขยายพันธุ์นำมาส่งเสริมเกษตรกรปลูกต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th