หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เชื้อไมโคไรซ่าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหารในต้นกล้ากาแฟ ปีที่ 2 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ)
Arbuscular mycorrhizal fungi for growth and nutrients accumulate in coffee seedling

หัวหน้าโครงการ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. หาความหลากหลายของเชื้อไมโคไรซ่าที่อาศัยร่วมกับต้นกาแฟ ที่พบได้ในแหล่งปลูกกาแฟของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. ผลิตต้นกล้ากาแฟอราบิก้าที่มี ระบบรากที่สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการดูดอาหารที่ดี
3. ลดต้นทุนในการผลิตต้นกล้ากาแฟ
4. ลดเปอร์เซ็นต์การตายของต้นกล้าหลังจากการย้ายปลูก
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกล้ากาแฟที่มีคุณภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th