หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การขยายผลงานป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานและบูรณาการสู่เกษตรกร
Scaling Integrated Control of Coffee Berry Borer (Hypothenemus hampei Ferr) in Arabica Coffee to Farmers

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 29 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
  7. ผศ.ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th