หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตกาแฟอราบิก้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ)
Organic and Bio Fertilizer Replacement Chemical Fertilizer in Arabica Coffee Production for Safety Consumption and Clean Environment.

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ผลิตกาแฟอราบิก้า ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
2. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ในการลดต้นทุนการผลิตกาแฟและลดอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงของประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th