หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแปลงกาแฟอาราบีก้าที่เหมาะสมในระบบการปลูกแบบเกษตรป่าไม้ที่สูง (ปีที่ 2)
Appropriate Management for Arabica Coffee Plantation in Highland Agro forestry System

หัวหน้าโครงการ นายถาวร สุภาวงศ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายถาวร สุภาวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  7. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกาแฟอาราบีก้าที่นำมาปลูกในระบบเกษตรป่าไม้บนที่สูง
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการแปลงกาแฟอาราบีก้าที่ปลูกในระบบเกษตรป่าไม้ที่มีความเหมาะสมและยั่งยืน
3. เพื่อสำรวจพันธุ์ไม้ป่าที่เกิดขึ้นใหม่ตามธรรมชาติภายหลังจากที่มีการจัดการที่เหมาะสมในแปลงกาแฟที่ปลูกในระบบเกษตรป่าไม้บนที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th