หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการกระบวนการผลิตสารกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์ LC 1662 เพื่อพัฒนาคุณภาพของกาแฟ
Coffee Processing in Arabica LC-1662 for Coffee Quality

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  6. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  7. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อนำไปสู่ขบวนการการผลิตสารกาแฟอราบิก้า ให้ได้สารกาแฟที่มีคุณภาพดีต่อผู้คั่วกาแฟและได้กาแฟคั่วที่มีคุณภาพที่ดีต่อผู้บริโภคกาแฟ
2. เป็นขบวนการผลิตสารกาแฟที่ดีและเหมาะสม ต่อการจัดการของผู้ปลูกกาแฟของไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ขบวนการผลิตสารกาแฟที่ดีและเหมาะสมกับกาแฟอราบิก้าที่ปลูกในเมืองไทย
2. เผยแพร่ผลงานวิจัยและการผลิตกาแฟอราบิก้าที่มีคุณภาพที่ดีของไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตกาแฟ รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th