หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแปลงปลูกกาแฟอราบิก้าโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อคุณภาพของกาแฟและความปลอดภัยของผู้บริโภค (ปีที่ 3)
Application Bio Fertilizer Replacement Chemical Fertilizer on Arabica Coffee Production for Consumption Security and Coffee Quality

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อนำไปสู่ขบวนการการผลิตกาแฟอราบิก้า ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
2. การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ในการลดต้นทุนการผลิตกาแฟและลดอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงของประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดต้นทุนการผลิตกาแฟ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
2. การผลิตกาแฟอราบิก้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยและการผลิตกาแฟอราบิก้าที่มีคุณภาพที่ดีของไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตกาแฟ รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th