หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการปลูกกาแฟอาราบิก้าเพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตและการอนุรักษ์พันธุ์บนพื้นที่สูง
-

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ)
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

สำรวจวิเคราะห์ระบบนิเวศน์พื้นที่ทำการผลิตกาแฟและหาพืชที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมในแปลงเพื่อนำความรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร

ลักษณะโครงการ

โครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกกาแฟ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถอนุรักษ์พืชในท้องถิ่นของเกษตรกรและเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th