หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้เเปลือกผลกาแฟจากกระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปียกเพื่อการผลิตเห็ด
Utilization of Coffee Pulp from Wet Processing for Mushroom Production

หัวหน้าโครงการ นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 5 มกราคม 2558 - 4 มกราคม 2559รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้เปลือกผลสดที่ได้จากการแปรรูปกาแฟโดยวิธีเปียก เพื่อเป็นวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดแบบถุง
2. เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการให้ผลผลิตเห็ดจากวัสดุเพาะเห็ดที่มีส่วนผสมของเปลือกผลกาแฟ
3. เพื่อศึกษาถึงต้นทุนและความคุ้มค่าของการผลิตเห็ดจากเปลือกผลกาแฟ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลความสามารถในการใช้เปลือกผลกาแฟมาเป็นวัสดุเพาะเห็ด
2. ได้ข้อมูลส่วนประกอบที่เหมาะสมในการนำเปลือกผลกาแฟมาเป็นวัสดุเพาะเห็ด
3. ช่วยลดความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ิม เนื่องจากการกองเปลือกผลกาแฟในปริมาณมาก และใช้ระยะเวลานานมากในการย่อยสลาย มักส่งผลต่อเรื่องการมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากการหมักของเปลือกผล รวมทั้งการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจารยของแมลงศัตรูพืชที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันคือมอดเจาะผล (Hypothenemus hampei) และแมลงอื่น ๆ
4. ทำให้เกษตรกร หรือหน่วยงานการแปรรูปสามารถนำเอาส่วนเหลือทิ้งมาผลิตแหล่งอาหารในชุมชน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและชุมชน และการต่อยอดเป็นผลผลิตทางการเกษตรอีกชนิดหนึ่งได้ในอนาคต
5. เป็นข้อมุลและแนวทางในการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยอาจผลิตเป็นเปลือกกาแฟแห้งสำหรับการจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้สนใจใช้เป็นวัสดุทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา ซึ่งมีราคาสูงและสิ้งเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากต่างพื้นที่
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่าวยงานการให้บริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th