หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการกระบวนการภายหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสารกาแฟอาราบิก้า (ปีที่ 1)
Post-Harvest Management for Development on Arabica Coffee Bean Quality

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนากระบวนการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟอาราบิก้าให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการของตลาดและสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าได้อย่างเหมาะสม

ลักษณะโครงการ

โครงการวิจัยที่ทำการศึกษากระบวนการต่างต่างในการพัฒนาคุณภาพการผลิตกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติขั้นตอนการผลิตสารกาแฟให้ได้คุณภาพดีและสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th