หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากพืชท้องถิ่นเพื่อป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
Local Pesticidal Plants to Control of Cofee Berry Borer

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ค้นหาและทดลองใช้สารสกัดจากพืชท้องท้องถิ่นเพื่อป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
2. ทดลองใช้เศษยาสูบร่วมกับการวางกับดักเพื่อป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
3. ทดสอบการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อหาระยะการทำลายที่เหมาะสมและระยะปลอดภัย



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th