หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการทำไร่หมุนเวียนบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น (ปีที่ 2)
Agrobiodiversity Management in Rotational Shifting Cultivation for Food Security and Local Germplasm Conservation.

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อศึกษาระบบการจัดการควาหลากหลายทางชีวภาพของพืชพื้นเมืองในระบบการผลิตพืชแบบการทำไร่หมุนเวียน 2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม ต่อการจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพื้นเมืองในระดับท้องถิ่น 3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนบนพื้นที่สูง ในการจัดการระบบการเพาะปลูก และการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองในท้องถิ่น ของเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงในระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในระดับท้องถิ่นตามธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

ลักษณะโครงการ

จัดการฝึกอบรมและทำการสำรวจข้อมูลร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในการดำเนินงานวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพือให้ได้กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช ที่จะช่วยยกระดับการครองชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพันธุ์พืชพื้นเมืองของไทยในท้องถิ่นไปพร้อมกัน และนำไปสู่ระบบการเกษตรแบบยังยืนของชุมชนบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th