หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง การขยายพันธุ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างชุมชน (ปีที่ 2)
Diversity of Highland Local Plants, Propagation, Value Added and Community Exchangeability

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ คณะเกษตรศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยง การปลูกและการจัดการหลังจากปลูกของพืชท้องถิ่นที่เป็นพืชป่าและพืชปลูก
2. ฝึกอบรมเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยง การปลูกและการจัดการหลังจากปลูกของพืชท้องถิ่นที่เป็นพืชป่าและพืชปลูกให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นพืชปลูกในระบบเกษตรของตนเองแทนพืชพันธุ์ใหม่ที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และสามารถนำออกจำหน่ายเป็นพืชเสริมรายได้
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรนำพืชป่าที่ขยายพันธุ์ได้กลับไปปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและความหลากหลายของพืชป่าในพื้นที่
4. สนับสนุนให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายรู้วิธีการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยง การจัดการแปลงปลูกพืชป่าและพืชพืชปลูก และสามารถนำพืชเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ทั้งในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นพืชเงินสดได้
2. สามารถขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมีที่มีจำนวนน้อยเพื่อเพิ่มจำนวนประชากร
3.มีการเพิ่มจำนวนชนิดของพืชที่เกษตรกรสามารถผลิตและจำหน่ายได้
4. เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th