หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อิทธิพลของขนาดของถุงเพาะชำและการจัดวางต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้าในสภาพเรือนเพาะชำ
Effect of Bag Size and Arrangement on Growth and Development of Arabica Coffee Seedlings

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาขนาดของถุงเพาะชำและการจัดวางที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้า
2. ศึกษาการเร่งความเร็วในการงอกของเมล็ดกาแฟอราบิก้า
3. กำหนดมาตรฐานของขนาดของถุงเพาะชำ และอายุของต้นกล้าที่เหมาะสมในการผลิตกล้ากาแฟอราบิก้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถเร่งอัตราเร็วในการงอกของต้นกล้ากาแฟอราบิก้า ทราบขนาดของถุงเพาะชำและการจัดวางที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้าและกำหนดมาตรฐานของขนาดของถุงเพาะชำ และอายุของต้นกล้าที่เหมาะสมในการผลิตกล้ากาแฟอราบิก้าได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th