หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแปลงกาแฟอาราบีก้าที่เหมาะสมในระบบการปลูกแบบเกษตรป่าไม้ที่สูง (ปีที่ 1)
Appropriate Management for Arabica Coffee field in Agroforestry Highland Systems

หัวหน้าโครงการ นายถาวร สุภาวงศ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  3. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายถาวร สุภาวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  7. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกาแฟอาราบีก้าที่นำมาปลูกในระบบเกษตรป่าไม้บนที่สูง
2.เพื่อศึกษาวิธีการจัดการแปลงกาแฟอาราบีที่ปลูกในระบบเกษตรป่าไม้ที่มีความเหมาะสมและยั่งยืน
3.เพื่อสำรวจพันธุ์ไม้ป่าที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากที่มีการจัดการที่เหมาะสมในแปลงกาแฟที่ปลูกในระบบเกษตรป่าไม้บนที่สูง

ลักษณะโครงการ

เป็นการศึกษาหาแนวทางถึงวิธีการปลูกและการจัดการแปลงกาแฟอาราบีก้าในระบบเกษตรป่าไม้บนที่สูงที่จะสามารถให้ผลผลิตอย่างคุ้มค่าและมีการดูแลรักษาป่าไม้ควบคู่ไปด้วยตลอดจนศึกษาหาต้นทุนในการจัดการแปลงแต่ละกรรมวิธีการเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในแปลงกาแฟอาราบีก้าของเกษตรกรเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผลงานวิจัยที่ได้สามารถขยายผลนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบีก้าเพื่อเป็นการผลิตที่ยั่งยืน
2.ทำให้ทราบถึงวิธีการจัดการที่เหมาะสมและง่ายต่อการจัดการจัดการแปลงกาแฟอาราบีก้าในระบบเกษตรป่าไม้บนที่สูง
3. ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบีก้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่ สูง ซึ่งได้แก่ ดิน น้ำและป่าไม้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ ระบบนิเวศน์ป่าไม้ไม่ถูกทำลาย
10.2 หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่
1. เกษตรผู้ปลูกกาแฟอาราบีก้าในพื้นที่ 9 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกาแฟเช่นกรมส่งเสริมการเกษตร,กรมป่าไม้กรมวิชาการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบีก้าบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th