หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวางกับดักร่วมกับการใช้สารอื่น ๆ ในการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์ ปีที่ 2
Pattern CMU-C1 for Integrated Control of Coffee Berry Borer (Hypothenemus hampei Ferr) in Organic Arabica Coffee

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. กำจัดมอดเจาะผลกาแฟโดยการใช้กับดักและสารล่อในแปลงวิจัย ให้ลดลงต่ำกว่าระดับที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่ 5 เปอร์เซ็นต์ ในฤดูการผลิตปีต่อไป
2. ศึกษาทดลองและพัฒนากรรมวิธีในการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ โดยใช้กับดักและสารล่อที่ได้ผลเพื่อแนะนำเกษตรกรชาวสวนกาแฟในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การวางกับดักและสารล่อร่วมกับการใช้สารอื่น ๆ ในการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์
2. เผยแพร่ผลงานวิจัยและการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟที่ได้ผลให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตกาแฟ รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th