หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอาราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป (ปีที่ 2)
-

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  3. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟอาราบิก้าในระดับเกษตรกรให้มีคุณภาพตั้งแต่ในแปลงปลูกจนถึงการชงดื่มและเพิ่มศักยภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ผลิตของเกษตรกรรายย่อย
2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการแนะนำการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง และพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดกาแฟเมล็ดกลมในกระบวนการแปรรูป
3. สร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟคั่ว-บด โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาวิธีการชง
4. จัดฝึกอบรมผู้สนใจประกอบการธุรกิจกาแฟอาราบิก้าขนาดเล็ก และเกษตรกรชาวสวนกาแฟที่ต้องการสร้างธุรกิจร้านกาแฟให้มีความรู้กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว บด และความรู้ในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟสด

ลักษณะโครงการ

บริการวิชาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรชาวสวนกาแฟอาราบิก้า มีความรู้ในการจัดการสวนกาแฟเพื่อให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพและสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ มีการพัฒนาเครื่องมือทุ่นแรงในกระบวนการผลิตกาแฟอาราบิก้า มีการพัฒนากระบวนการ คั่ว บด ชง มีการพัฒนาเครื่องมือในการคัดเกรด และมีการพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th