หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดทำ Description ของพันธุ์กาแฟอราบิก้า และคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกในแต่ละระบบปลูกบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 1
Description of Arabica Coffee Variety Grown on the Highland of Northern Thailand, Variety Selection for Appropriate Growing Systems

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) ศึกษาและจัดทำ Description ของสายพันธุ์กาแฟที่ปลูกในสถานีวิจัยเกษตรกรที่สูง และในแปลงของเกษตรกร
(2) ศึกษาความเหมาะสมของสายพันธุ์ต่างกันต่อสภาพนิเวศน์และการจัดการในลักษณะต่าง ๆ
(3) คัดเลือกสายพันธุ์ที่ต้านทานการทำลายของโรคและแมลง และเหมาะสมต่อการปลูกในแต่ละระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(1) ทราบสายพันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ของพันธุ์กาแฟที่ปลูกอยู่ ทั้งในแปลงของเกษตรกรและในสถานีวิจัย ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
(2) คัดเลือกหรือระบุสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกัน และระบบการปลูกการจัดการแปลงที่ต่างกัน
(3) ได้สายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกในระบบต่าง ๆ และมีความต้านทานต่อโรคและแมลง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th