หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าโดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอาราบิก้าในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนำร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง
-

หัวหน้าโครงการ นายถาวร สุภาวงศ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายถาวร สุภาวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
 



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th