หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินและคัดเลือกข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง เหมยนอง และข้าวลูกผสมที่มีความทนทานต่อแมลงบั่วสำหรับชุมชนที่สูง แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร
Participatory evaluation and selection of gall midge resistant local rice variety Muey Nawng non-glutinous and for highland

หัวหน้าโครงการ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (ที่ปรึกษา)
  3. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวอโณทัย ศิรบรรจงกราน (นักวิจัยร่วม) , จาก หน่วยวิจัย ทรัพยากรพันธุกรรมและธาตุอาหารพืช (CMUPNlab)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการดำเนินการวิจัยร่วมกับชุมชนที่สูง ในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 850 - 1000 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. พัฒนาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ปลูกในนาบนที่สูง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 2. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมของข้าวพื้นเมือง เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น เช่น พันธุ์ข้าวที่ทนแมลงบั่ว 3. เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการ คัดเลือก และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในกลุ่มเกษตรกรและเยาวชนรุ่นใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th