หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแปลงกาแฟอราบิก้าแบบประณีตภายใต้ดินที่เสื่อมสภาพ
Intensive Management of Arabica Coffee under Degraded Soil

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) เพื่อทดลองปลูก ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกาแฟอราบิก้าในดินที่เสื่อมสภาพ
((2) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการแปลงกาแฟอราบิก้าแบบประณีตในระบบกลางแจ้ง ในร่ม และมีและไม่มีการปลูกพืชคลุมดิน
((3) เพื่อเป็นแปลงสาธิตสำหรับการการฝึกอบรมและฝึกงานนักศึกษา

ลักษณะโครงการ

(โครงการวิจัยทดลองปลูกกาแฟอราบิก้าในดินที่เสื่อมสภาพ และมีการจัดการแบบประณีตเพื่อการอนุรักษ์ดิน ทำลองปลูกกาแฟอราบิก้าในดินที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

((1) ได้วิธีการจัดการแปลงกาแฟอราบิก้าแบบประณีตในดินที่เสื่อมสภาพ
((2) ได้ข้อมูลการปลูก การจัดการแปลง และการเจริญเติบโตของต้นกาแฟที่มีการจัดการที่แตกต่างกันทั้งในสภาพร่มเงาและกลางแจ้ง
((3) ได้แปลงกาแฟที่จะใช้เพื่อการศึกษาดูงาน ฝึกงานนักศึกษาและฝึกอบรมเกษตรกร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th