หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
Arabic Coffee Cultivation System Under The Natural Resources Conservation

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 27 ธันวาคม 2559 - 22 กันยายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยวัฒน์ ชุ่มปัน (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
  4. นายสมชาย เขียวแดง (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
2. เพื่อศึกษาต้นแบบการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตของกาแฟอราบิก้าและผลการวิเคราะห์ระบบการปลูกแต่ละระบบที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำในแปลงวิจัย
2. ได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมเฉพาะที่ (Micro climate) การจัดการแปลง ผลผลิต และคุณภาพทางกายภาพของผลผลิต ของระบบการปลูกกาแฟจากแปลงปลูกในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ รวม 5 แห่ง อย่างน้อย 10 แปลง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th