หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายของชาพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะการรวบรวมพันธุ์ และจำแนกสายพันธุ์โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและดีเอ็นเอ (ปีที่ 2)
Diversity of Local Tea Species (Camellia spp.) on the Highland of Northern Thailand, Description, Germplasm Collection, Chemical and DNA Analysis

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  3. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
  7. ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) เพื่อค้นหาแหล่งที่มีชาพื้นเมือง กำหนดพิกัด อธิบายสภาพนิเวศน์ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชา และเก็บตัวอย่างใบและยอดอ่อนเพื่อวิเคราะห์สาร Antioxidants
(2) เก็บตัวอย่างชามาขยายพันธุ์เพาะพันธุ์และจัดทำแปลงรวมพันธุ์ (Germplasm collection)
(3) ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชา และวิเคราะห์สาร Antioxidants ในใบชาในสภาพแปลงปลูก ที่มีสถาพแวดล้อมเหมือนกัน
(4) เพื่อจำแนกสายพันธุ์โดยใช้ DNA Finger print
(5) เพื่อกำหนดแผนงานวิจัยเชิงลึกด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับชาต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แหล่งที่พบพันธุ์ชาพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในภาค เหนือของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์หรือชนิดจากแหล่งต่าง ๆ สายพันธุ์ชาที่มีปริมาณสาร Antioxidants ในใบชาสูง ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเพื่อจดสิทธิบัตรได้ในอนาคต และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
2. แปลงรวมพันธุ์ชา (Tea germplasm collection) สำหรับใช้ทำการวิจัยต่อไปในอนาคตที่มีต้นชาอย่างน้อย 200 ตัวอย่าง (Accessions) ตัวอย่างละ 10 ต้น
3. ผลงานตีพิมพ์ นอกจากผลงานวิจัยดังกล่าว คาดว่าจะได้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง/หัวข้อ
4. เป็นองคความรูในการวิจัยต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ชาพื้นเมืองของไทย อย่างจริงจัง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการหาองค์ความรู้ใหม่ จากพันธุ์ชาพื้นเมืองที่มีอยู่ทั่วไปบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
5 บริการความรูแกประชาชน เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้นลง องค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่องานบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานพัฒนาบนพื้นที่สูง
6 บริการความรูแกภาคธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ปริมาณสาร Antioxidant ในใบของชาพื้นเมือง จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาธุรกิจชาเขียว และสารประกอบที่ช่วยลดอนุมูลอิสระ ซึ่งจะใช้ทั้งเพื่อการป้องกันและรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
7 นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อผลิตเชิงพานิชย์ได้
8 เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย ประโยชน์หลักประการหนึ่งของผลงานวิจัยโครงการนี้คือ ประโยชน์ที่ตกอยู่กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกและการผลิตชา
9 เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตชาเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้า และเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับชาต่อไปในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th