หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สายพันธุ์กาแฟอราบิก้าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและมีคุณภาพที่ระดับความสูง 1,500 เมตร จากระดับทะเลขึ้นไป ปีที่ 2
Arabica coffee varieties suitable for the growth and qunlity at an altitude of 1500 meters above sea level

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าที่มีความเหมาะสมในการปลูกและการจัดการที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ในสภาพพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1500 เมตรขึ้นไป
2. เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าที่ต้านทานหรือทนทานต่อโรคราสนิมได้ดี
3 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ได้สายพันธุ์กาแฟที่ดีสำหรับการปลูก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่คัดเลือก
2. สามารถคัดเลือกหรือระบุสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูก
3. คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกในระบบต่าง ๆ และเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานหรือทนทานต่อโรคและแมลงศัตรู
4. ได้ต้นพันธุ์กาแฟที่มีลักษณะทรงต้นดี ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี เหมาะสมสำหับการปลูกในระบบทั้งในร่มเงาและกลางแจ้าง เพื่อขยายพันธุ์นำมาส่งเสริมเกษตรกรปลูกต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th