หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ส่วนประกอบทางเคมีของเมล็ดกาแฟดิบและเมล็ดกาแฟคั่วชนิดอราบิก้าและชนิดโรบัสต้าในภาคเหนือที่ได้จากการแปรรูปที่แตกต่างกัน
Chemical Composition of Northern Thai Arabica and Robusta Coffee Green and Roasted Beans from Different Processing

หัวหน้าโครงการ นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของส่วนประกอบทางเคมีของเมล็ดกาแฟดิบ และเมล็ดกาแฟคั่วชนิด อราบิก้าและชนิดโรบัสต้าที่ได้จากการแปรรูปที่แตกต่างกัน
2. เพื่อทำให้ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการแปรรูปกาแฟ ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีมูลค่าเพิ่ม
3. เพื่อเสริมสร้างทางเลือกของการใช้กาแฟเมล็ดดิบที่มีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน ในการ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดกาแฟที่มีความหลากหลาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและการผลิตกาแฟจะได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการ เพื่อ การเลือกใช้วิธีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับตลาดที่มีความต้องการจำเพาะ เช่น ตลาดกาแฟชนิดพิเศษบางรายต้องการ กาแฟอราบิก้าที่ได้จากวิธีแห้ง หรือกึ่งแห้ง จะสามารถทราบได้ว่าส่วนประกอบทางเคมีใดที่มีผลต่อคุณภาพที่ตลาดนั้นต้องการ และ/หรือ หน่วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถมีข้อมูลส่วนประกอบทางเคมี ก็จะเลือกใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันในสัดส่วนต่างๆ สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกหลากหลายชนิด เป็นการสร้างทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th