หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง)
Arabica Coffee Extension Pattern and Process in Royal Project and Expansion Royal Project Area

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 11 ธันวาคม 2558 - 5 ตุลาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสถานภาพของการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
2. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางที่ดีที่เหมาะสม (รูปแบบและกระบวนการ) ในการส่งเสริมการปลูกกาแฟดีที่เหมาะสม (GAEP: Good Agricultural Extension Practice) สำหรับมูลนิธิโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th