หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายของชาพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะ การรวบรวมพันธุ์ และจำแนกสายพันธุ์โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและดีเอ็นเอ (ปีที่ 1)
Diversity of Local Tea Species (Camellia spp.) on the Highland of Northern

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  3. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
  7. ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) เพื่อค้นหาแหล่งที่มีชาพื้นเมือง กำหนดพิกัด อธิบายสภาพนิเวศน์ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชา และ เก็บตัวอย่างใบและยอดอ่อนเพื่อวิเคราะห์สาร Antioxidant
(2) เก็บตัวอย่างชามาขยายพันธุ์เพาะพันธุ์และจัดทำแปลงรวมพันธุ์ (Germplasm collection)
(3) ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของชา และวิเคราะห์สาร Antioxidant ในใบชาในสภาพแปลงปลูก
(4) เพื่อจำแนกสายพันธุ์โดยใช้ DNA Finger print
(5) เพื่อกำหนดแผนงานวิจัยเชิงลึกด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับชาต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เปนองคความรูในการวิจัยตอไป เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ชาพื้นเมืองของไทย อย่างจริงจัง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการหาองค์ความรู้ใหม่ จากพันธุ์ชาพื้นเมืองที่มีอยู่ทั่วไปบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
2. บริการความรูแกประชาชน เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้นลง องค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่องานบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานพัฒนาบนพื้นที่สูง
3. บริการความรูแกภาคธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ปริมาณสาร Antioxidant ในใบของชาพื้นเมือง จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาธุรกิจชาเขียว และสารประกอบที่ช่วยลดอนุมูลอิสระ ซึ่งจะใช้ทั้งเพื่อการป้องกันและรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
4. นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อผลิตเชิงพานิชย์ได้
5. เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย ประโยชน์หลักประการหนึ่งของผลงานวิจัยโครงการนี้คือ ประโยชน์ที่ตกอยู่กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกและการผลิตชา
6. เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตชาเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้า และเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับชาต่อไปในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th