หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแปลงปลูกกาแฟอราบิก้าโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อคุณภาพกาแฟและควาปลอดภัยของผู้บริโภค (ปีที่ 2)
Application biofertilizer replacment chemical fertilizer on arabica coffee production for food safety and coffee quality

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (ที่ปรึกษา)
  3. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  6. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อนำไปสู่ขบวนการการผลิตกาแฟอราบิก้าอินทรีย์ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
2. การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ในการลดต้นทุนการผลิตและลดอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงของประเทศ

ลักษณะโครงการ

จัดทำแปลงผลิตกาแฟอราบิก้าโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดต้นทุนการผลิตกาแฟโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
2. การผลิตกาแฟอราบีก้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยและการผลิตกาแฟอราบีก้าที่มีคุณภาพที่ดีของไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตกาแฟ รวมทั้งเกษตกรผู้ปลูกกาแฟ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th