หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกเพศน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ม้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกม้าเพศผู้
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 2 กรกฏาคม 2563 - 1 กรกฏาคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th