หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแปลงแบบประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้นและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้า ปีที่ 2
Intensive Management of Arabica Coffee for Yield Increasing and Quality Improvement

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

(1) ศึกษาการจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งกาแฟอราบิก้าในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้น
(2) ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในกาแฟอราบิก้า
(3) ศึกษาการซ่อมแซมต้นกาแฟที่ตายเฉพาะจุด เพื่อรักษาปริมาณผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้ยั่งยืน
(4) จัดทำแปลงสาธิต การจัดทรงต้น การตัดแต่งกิ่ง การใช้ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ และการซ่อมต้นที่ตายในแปลงปลูก เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟได้ดูเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
(5) จัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีการจัดการแปลงอย่างประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้นหรือต่อหน่วยพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ต้นกาแฟให้ผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและศักยภาพของต้น
- รักษาระดับการให้ผลผลิตของต้นกาแฟอย่างยั่งยืน
- ได้ข้อมูลชนิดของปุ๋ยและอัตราการใช้ที่เหมาะสมสำหรับต้นกาแฟอราบิก้า
- ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในกระบวนการผลิตกาแฟอราบิก้า
- ลดพื้นที่ว่างเปล่าระหว่างต้นและแถวในแปลงกาแฟอราบิก้า
- เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th