หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (2562) ภายใต้โครงการ(ภายใต้โครงการวิจัยเชิงการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง
Arabica Coffee Cultivation System, Under The Natural Resources Conservation

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 11 มกราคม - 7 ตุลาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  3. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวชัยวัฒน์ ชุ่มปัน (นักวิจัยร่วม) , จาก ฝ่ายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาต้นแบบการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง
3. เพื่อให้ได้วิธีการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มูลนิธิโครงการหลวงมีต้นแบบการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาและการสร้างสวนกาแฟปลูกใหม่ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง เพื่อนำไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อย่างน้อย 3 แห่ง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th