หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายในระบบเกษตร เพื่อการจัดการและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในบริเวณศูนย์กลางความหลากหลาย
Agrodiversity for in situ conservation of local rice germplasm in and near the center of diversity

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย McKnight Foundation
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กนก ฤกษ์เกษม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
  5. นายสิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (238 KB)
ดาวน์โหลด : 402 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th