หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาภูมิสารสนเทศชุดดินและระบบเรียกใช้
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ดำเนินการ 9 พฤษภาคม 2550 - 7 พฤษภาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (59 KB)
ดาวน์โหลด : 319 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

3.1. ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 3.2. พัฒนาระบบเรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอธิบายรายละเอียดของชุดดิน รวมทั้งข้อมูลภาพออร์โธสีและชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่อ้างอิง เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน

ลักษณะโครงการ

โครงการนี้จะทำการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของชุดดิน (Soil series) ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ทำการสำรวจ จำแนกและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติของชุดดินตัวแทนที่เพิ่มเติมและแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเรียกใช้ข้อมูลชุดดินที่มีการทำงานร่วมกับ ArcGIS 9.1 ผ่านเมนูเป็นภาษาไทย โครงการนี้จะครอบคลุม 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 ครอบคลุม 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อม Metadata ของฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศชุดดิน 5.2. ระบบเรียกใช้งาน SoilView 3.0 จำนวน 1 ชุด 5.3. คู่มือการใช้งาน SoilView 3.0 จำนวน 3 เล่ม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th