หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรในภูมินิเวศเกษตรที่มีการผลิตข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดพะเยา
Enhancing Farmland Biodiversity in Traditional Rice-based Agricultural Landscape in Payao Province

หัวหน้าโครงการ นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนารูปแบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เกษตรร่วมกับชุมชนโดยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของทางอาหารและรายได้ของชุมชน 2. ทดสอบรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 3 ระบบหลัก (ระบบข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดสาร และข้าวปลอดสาร) เพื่อสนับสนุนการวางแผนเพื่อนำไปสู่มาตรการการวางแผนการใช้พื้นที่ดินระดับชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

ลักษณะโครงการ

ระบบเกษตรนิเวศน์เกษตรที่มีความหลากหลาย โดยทั่วไปแล้วมี มีการใช้ประโยชน์อย่างถาวร โดยใช้ปัจจัยการผลิตต่ำ เช่นระบบวนเกษตร และระบบผสมผสานแบบดั้งเดิม จังหวัดพะเยาได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการผลิตทางเกษตรสนับสนุนให้เป็นเขตเศรษฐกิจในการผลิตอาหารคุณภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวลดลง รูปแบบการผลิตพืชเชิงเดี่ยว (mono-cropping) ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการระบบภูมินิเวศน์ของฟาร์ม ลดขีดความสามารถของเกษตรกรในการจัดการความหลากหลายที่สนับสนุนความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร ขณะเดียวกันกับเกษตรกรมีความเสี่ยงต่อ ด้าน สภาวะอากาศ (ภาวะน้ำท่วมและภาวะแล้ง) ด้านชีวภาพ (โรคและแมลง) รวมถึงด้านเศรษฐกิจ (ราคา) และด้านสุขภาพ โครงการวิจัยมีเป้าหมายในการเพิ่มและสร้างทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเกษตรที่มีข้าวเป็นพืชหลักในภาคเหนือ เพื่อเกษตรกรรายย่อยได้รับประโยชน์ที่หลากหลายจากทรัพยากรชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสร้างสมรรถนะเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรเต็มที่โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม (collective action)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรตัวแทนใน 57 ตำบลตัวแทนร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อหาวิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร - นักวิจัยชุมชนประมาณ 10 กลุ่มในพื้นที่ตำบลต่างๆในระบบการผลิตข้าว 3 ระบบหลักร่วมออกแบบและทดสอบรูปแบบที่มีเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพต่อผลผลิตข้าว - เพื่อสามารถนำผลที่ได้ไปสู่การวางแผนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประโยชน์ของที่ดิน - บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th