หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กระบวนการกลุ่มกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทางเกษตรเพื่อความยั่งยืนวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษา ตำบลโพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร
Collective Action in Agro-biodiversity Management for Sustainable Rural Livelihoods in Freshwater Wetlands: Case Study at Pone-ngam, Akat Amnuai District, Sakon Nakhon Province.

หัวหน้าโครงการ นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างแผนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร
2. สนับสนุนการวางแผนอนุรักษ์ที่ทำงานร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่แผนของชุมชนในระดับตำบลและจังหวัด
3. รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่เกษตรจากผู้รู้ท้องถิ่น (local expert)

ลักษณะโครงการ

ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างของภาคอีสาน เป็นพื้นที่ภาวะน้ำท่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรทางอุทกวิทยากับสภาพฤดูฝน และเกื้อหนุนต่อการดำรงชีพของภาคชนบทของจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร กรณีศึกษานี้ได้คัดเลือกพื้นที่ ต. โพนงาน อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร ซึ่งพื้นที่ศูนย์กลางของพื้นที่ๆประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีและเกษตรกรมีการปรับวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากหลากหลายรูปแบบของระบบนิเวศ เช่น ป่าที่เป็นแหล่งอาหารที่พื้นที่น้ำท่วมทุกปี (ป่าบง ป่าทาม) อ่างเก็บน้ำและหนองน้ำตามธรรมชาติ และพื้นที่นาข้าว เป้าหมายที่พัฒนาความหลากหลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยการเสริมสมรรถนะด้านการวางแผนและการจัดการทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพแก่เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการของชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยเน้นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม การรวบรวมรูปแบบการอนุรักษ์ในปัจจุบันและกิจกรรมการทำฟาร์ม และเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การสร้างความหลากหลายให้กับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนโดยการประชุมร่วมกันของเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการวางแผนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อเกิดความยั่งยืนจำนวน 4 เรื่อง
2. สร้างนักวิจัยชุมชนอย่างน้อย 4 คน และเกิดเครือข่ายเกษตรกร
3. บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th