หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการลดภาระหนี้และความยากจนของเกษตรกรชาวนารายย่อยโดยระบบผสมผสานพืชและปศุสัตว์
-

หัวหน้าโครงการ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม (SAFE)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2549รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th